REVOLUČNÝ PRÍSTUP PRECÍZNEJ MEDICÍNY

Jedným z poslaní Premedix Clinic je implementovať revolučný prístup PRECÍZNEJ MEDICÍNY do klinickej praxe na Slovensku.

Klinika je úzko prepojená s neziskovou biomedicínskou organizáciou PREMEDIX ACADEMY, ktorá jednak realizuje svoj vlastný biomedicínsky výskum a jednak zastrešuje kontinuálne medicínske vzdelávanie našich lekárov. Investovaním do kvalitnej akreditovanej edukácie dokážeme zaručiť, že naši pacienti budú v rukách profesionálov s najvyšším stupňom odborných zručností a vedomostí, s hĺbkovým prehľadom o nových pokrokoch súčasnej medicíny a vývoja.

Premedix Academy sa podarilo od roku 2016 nadviazať spolupráce a oficiálne partnerstvá s výskumnými a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku i v zahraničí, čím si organizácia udržiava vysoký štandard edukačnej aj výskumnej činnosti. Naše výskumné projekty sa rozsiahle venujú kardiovaskulárnym ochoreniam, kde v popredí stojí výskum predsieňovej fibrilácie, najbežnejšej srdcovej arytmie, ktorá je hlavným rizikovým faktorom cievnej mozgovej príhody. V nemalej miere sústredíme výskum na využitie umelej inteligencie v medicíne a na vývoj algoritmov strojového učenia vytvorených na diagnostiku ischemickej choroby srdca pomocou smartfónovej aplikácie. Algoritmy strojového učenia majú napríklad veľký potenciál pomôcť stanoveniu prognózy u pacientov s akútnym infarktom myokardu, či prispieť k zlepšeniu včasnej diagnostiky závažných komplikácií niektorých srdcovo-cievnych ochorení, akou je kardiogénny šok. 

Všetky poznatky z nášho výskumu smerujú k obohateniu nástrojov preventívnej kardiovaskulárnej medicíny, čo bude v budúcnosti znamenať obrovský posun vpred v úrovni starostlivosti o pacientov a v prvom rade o pacientov s vysokým rizikom rozvoja srdcových chorôb.

Objednajte sa
na vyšetrenie